Over ons

Stichting ‘Huurders in Pekela’ behartigt de belangen van mensen die een woning huren van Acantus in de gemeente Pekela. Huurders in Pekela is een volwaardige gesprekspartner met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Thema’s die aan de orde komen zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid. Tevens zijn we in 2022 gestart met regionaal overleg. Daarin is een Regionaal Ambitiekader vastgesteld, van waaruit lokaal concrete afspraken worden gemaakt.
Actuele versies:  Afspraken Pekela 2021; Regionaal Ambitiekader (RAK)

Het woonbeleid van de gemeente Pekela staat omschreven in de Woonvisie. De huidige versie is geldig t/m 2023. Acantus heeft hierop gereageerd met het zogenaamde ‘Bod’, waarin staat wat hun plannen zijn in Pekela. Samen met deze partners overleggen we regelmatig om deze plannen vorm te geven, waarbij de uitgangspunten zijn dat de huurders kunnen beschikken over een goede, betaalbare en duurzame woning en een goed leefklimaat in de wijk. We zien er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Vooral door de ontwikkelingen van de laatste tijd (corona, oorlog in Oekraine) staat de betaalbaarheid flink onder druk (hoge energieprijzen, hoge inflatie), met als gevolg fikse energiearmoede. De Oost Groninger gemeenten staan helaas hoog op de lijst  van plaatsen met de grootste energiearmoede.
De woningen worden nu in versneld tempo verduurzaamd, vooral door afschaffing van de verhuurdersheffing en invoering van de Nationale Prestatieafspraken. Helaas gaat dit enkele jaren duren, zodat niet alle huurders meteen kunnen profiteren van lagere woonlasten. Hierover maken de huurdersorganisaties momenteel afspraken met gemeente en woningcorporatie. Overheidsmaatregelen zullen vooral de minima compenseren en er wordt in 2023 een prijsplafond ingesteld voor energieprijzen.

Tevens zien we graag dat innovatieve ontwikkelingen, zoals gebruik van hennep of hout, geintegreerd worden in de woningbouw. In Oude Pekela zullen binnenkort ‘hennepwoningen’ worden gebouwd aan de Schoolstraat, met een mix van huur- en koopwoningen. 

U kunt ten allen tijde contact zoeken met het bestuur, voor informatie of advies, maar ook met ideeën die we mee kunnen nemen in ons werk.
We zijn ook altijd op zoek naar actieve huurders, die ons team willen versterken. Graag komen we daarover met u in gesprek. U heeft dan invloed op het lokale en regionale woonbeleid. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en er is mogelijkheid tot scholing.