Over ons

Stichting ‘Huurders in Pekela’ behartigt de belangen van mensen die een woning huren van Acantus in de gemeente Pekela.

Huurders in Pekela is een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Aan de orde komen onderwerpen als onderhoud, sloop, nieuwbouw, verduurzaming en wijkbeheer. De meest actuele versie vind u op deze site.

Pekela bestaat uit de kernen Oude Pekela en Nieuwe Pekela. De gemeente heeft ruim 12.000 inwoners. Acantus verhuurt in Pekela circa 1300 woningen, dat is 10% van het totale aanbod, en is hiermee de enige sociale verhuurder in de gemeente. Het woonbeleid van de gemeente Pekela staat omschreven in de Woonvisie. De huidige versie is geldig t/m 2023. Acantus heeft hierop gereageerd met het zogenaamde ‘Bod’, waarin staat wat hun plannen zijn in Pekela. Samen met deze partners overleggen we regelmatig om deze plannen vorm te geven, waarbij HiP als uitgangspunt heeft dat de huurders kunnen beschikken over een goede, betaalbare en duurzame woning en een goed leefklimaat in de wijk. We zien er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.
Momenteel wordt onderzocht of afspraken op regionaal niveau wenselijk zijn.

De woningvoorraad moet voldoen aan de vraag, type huishouden en leeftijd van de bewoners. De huidige voorraad woningen heeft een kwaliteitsupdate nodig. De komende jaren worden woningen gerenoveerd, verduurzaamd  en eventueel ververst. HiP is voorstander van een vlotte uitvoering van verduurzamingsprojecten, mits de betaalbaarheid niet in het geding komt. In het Sociaal Huurakkoord staat dat de lasten na deze ingrepen niet mogen stijgen, en het liefst dalen.
Tevens zijn we er voorstander van om te onderzoeken in hoeverre innovatieve ontwikkelingen, zoals gebruik van hennep of hout, gebruikt kan worden voor de woningbouw. Hiermee kan tevens de lokale en regionale economie worden gestimuleerd. HiP onderzoekt ook zelf deze mogelijkheden, mede door in gesprek te gaan met (toekomstige) samenwerkingspartners.

Men kan ten allen tijde contact zoeken met het bestuur, voor informatie of advies, maar ook met ideeën die we mee kunnen nemen in ons werk. Het vervullen van een actieve rol is zeker bespreekbaar.
We willen graag meer huurders laten participeren door bijvoorbeeld deelname aan een klankbord- of werkgroep. 


Wij staan ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72095741