Over ons

Stichting ‘Huurders in Pekela’ behartigt de belangen van mensen die een woning huren van Acantus in de gemeente Pekela.

Huurders in Pekela is een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Aan de orde komen onderwerpen als onderhoud, sloop, nieuwbouw, verduurzaming en wijkbeheer.
Daarnaast is HiP ook aangesloten bij de Huurderskoepel Acantus (HKA) en de Woonbond.
De Huurderskoepel heeft adviesrecht op beleidsmatige zaken van Acantus als huurprijzen, woningtoewijzing en duurzaamheidsbeleid.


Pekela bestaat uit de kernen Oude Pekela en Nieuwe Pekela. De gemeente heeft ruim 12.000 inwoners. Acantus verhuurt in Pekela circa 1300 woningen, en is hiermee de enige sociale verhuurder in de gemeente. Pekela heeft onlangs een nieuwe Woonvisie gepresenteerd. Acantus heeft hierop gereageerd met het zogenaamde ‘Bod’, waarin staat wat hun plannen zijn in Pekela. Samen met deze partners overleggen we maandelijks om deze plannen vorm te geven, waarbij HiP als uitgangspunt heeft dat de huurders kunnen beschikken over een goede, betaalbare en duurzame woning en een goed leefklimaat in de wijk. We zien er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.


De woningvoorraad moet voldoen aan de vraag, type huishouden en leeftijd van de bewoners. De huidige voorraad woningen heeft een kwaliteitsupdate nodig. De komende jaren worden woningen gerenoveerd, verduurzaamd  en eventueel ververst. HiP is voorstander van een vlotte uitvoering van verduurzamingsprojecten, mits de betaalbaarheid niet in het geding komt.
Tevens zijn we er voorstander van om te onderzoeken in hoeverre innovatieve ontwikkelingen, zoals gebruik van hennep of hout, gebruikt kan worden voor de woningbouw. Hiermee kan tevens de lokale en regionale economie worden gestimuleerd. HiP onderzoekt ook zelf deze mogelijkheden, mede door in gesprek te gaan met (toekomstige) samenwerkingspartners.


Onze werkwijze is gebaseerd op de statuten van de stichting en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) die is getekend door Acantus, de lokale huurdersorganisaties in het werkgebied van Acantus en de Huurderskoepel (HKA). Wij zorgen jaarlijks voor een gedegen jaarplan en begroting.

Men kan ten allen tijde contact zoeken met het bestuur, voor informatie of advies, maar ook met ideeën die we mee kunnen nemen in ons werk. Het vervullen van een actieve rol is zeker bespreekbaar.
We willen graag meer huurders laten participeren door bijvoorbeeld deelname aan een klankbord- of werkgroep. 


Wij staan ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72095741